Parcours Tilburg > Praktische informatie

Praktische informatie

Hier vind je alle praktische informatie over Parcours. Denk aan schooltijden, vakanties en studiedagen, aanmelden en meer.

Studiedagen

 • Donderdag 5 oktober 2023
 • Maandag 11 december 2023
 • Woensdag 10 april 2024
 • Dinsdag 28 mei 2024
 • Vrijdag 5 juli 2024

Studiemiddag

 • Donderdag 21 september 2023
  (leerlingen vrij vanaf 12.15 uur)
 • Dinsdag 27 februari 2024
  (leerlingen vrij vanaf 12.15 uur)

Schooltijden

Dag Begin Einde
Maandag 08.30 uur 14.40 uur
Dinsdag 08.30 uur 14.40 uur
Woensdag 08.30 uur 14.40 uur
Donderdag 08.30 uur 14.40 uur
Vrijdag 08.30 uur 13.00 uur

 

Wil je verlof aanvragen? Vul hiervoor dit formulier in.

Vakanties

Vakantie Datum
Herfstvakantie 14 oktober t/m 22 oktober 2023
Kerstvakantie 23 december 2023 t/m 7 januari 2024
Voorjaarsvakantie 10 februari t/m 18 februari 2024
Tweede Paasdag 1 april 2024
Meivakantie 20 april t/m 5 mei 2024
Hemelvaart 9 en 10 mei 2024
Tweede Pinksterdag 20 mei 2024
Zomervakantie 6 juli t/m 18 augustus 2024

Aanmelden

Om je aan te melden kun je contact opnemen met onze school. Je ontvangt dan een vooraanmeldformulier. Wij vragen dan het dossier op van de leerling waarin de volgende stukken staan:

 • geldige toelaatbaarheidsverklaring (indien er nog geen toelaatbaarheidsverklaring is afgegeven door het Samenwerkingsverband, dan wordt de toelaatbaarheidsverklaring door ons aangevraagd.)
 • onderwijskundig rapport/ ontwikkelingsperspectief
 • meest recente toets- en rapportgegevens van de huidige school
 • relevante verslagen hulpverlening
 • relevante medische rapportages
 • kopie identiteitsbewijs

Na ontvangst van alle stukken bekijkt onze commissie van begeleiding de aanmelding zorgvuldig. We maken een afspraak met de ouder of verzorger en de leerling voor een intakegesprek en een rondleiding op onze school.

Commissie van begeleiding (cvb)

De cvb beslist over de plaatsing op onze school. Dit gebeurt op basis van de informatie uit de aanmelding en het intakegesprek. De cvb is verantwoordelijk voor het opstellen en evalueren van het ontwikkelingsperspectief van de leerling. Het kan voorkomen dat de cvb een negatief plaatsingsadvies geeft. Redenen hiervoor kunnen zijn:

 • Het onderwijsniveau past beter bij een andere school
 • De leerling heeft een verslavingsproblematiek die het leren in de weg staat

De cvb wijst in deze gevallen de leerling af. Ze adviseren dan een ander aanbod. Wanneer er bij de leerling sprake is van onvoldoende leervoorwaarden, kan de leerling mogelijk terecht in onze topzorggroep. Eventueel in combinatie met een behandelplan. Bij plaatsing binnen deze topzorggroep gaan leerling, ouder, hulpverlening en school gezamenlijk een intensief traject aan. Het doel is om zo spoedig mogelijk door te stromen naar een reguliere klas binnen onze school.

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken die de leeromgeving kunnen beïnvloeden. Bijvoorbeeld verandering van schooltijden, de schoolbegroting en veranderingen op onderwijskundig gebied.

De MR komt eens per maand bij elkaar en maakt elk jaar een jaarverslag. Ook maken ze een planning voor het komende schooljaar. De directie is op uitnodiging bij de vergadering aanwezig.

Onze MR-leden

 • Vertegenwoordiging vanuit de ouders
  • Ilona van Rosmalen

 

 • Vertegenwoordiging vanuit het team
  • Tomas Raaijmakers
  • Erik van Rosmalen

In het Medezeggenschapsreglement staat beschreven waarover ze adviseren en waarover ze stemrecht hebben. Dit reglement ligt op school om te bekijken. We zien de MR ook als klankbord. We informeren en bevragen ze dan ook breed over ontwikkelingen van onze school.

Wil je een onderwerp bespreken met de MR of heb je andere vragen? Neem dan contact op met onze MR via mr.parcours@biezonderwijs.nl.

Interne vertrouwenspersoon

Onze school heeft een interne vertrouwenspersoon. Leerlingen en ouders/verzorgers kunnen bij haar terecht als zij iets vertrouwelijks willen bespreken of een klacht hebben over zaken die met de school te maken hebben. De interne vertrouwenspersoon handelt vertrouwelijk en zorgvuldig. Zij heeft een geheimhoudingsplicht. De interne vertrouwenspersoon bij Parcours zijn Yvonne Thijsselink yvonnethijsselink@biezonderwijs.nl en Raymond Martens raymondmartens@biezonderwijs.nl

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.