Parcours Tilburg > Over Biezonderwijs

Parcours is een Biezonderwijs School

Biezonderwijs is er voor kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar voor wie het leren en opgroeien niet vanzelf gaat. Wij helpen hen om hun eigen talenten te ontdekken, omdat wij vinden dat ieder kind zijn of haar dromen waar moet kunnen maken!

 

Koers 2025: Expeditie jij

Biezonderwijs is op expeditie! Er is met elkaar hard gewerkt aan onze koers voor de komende jaren. Er zijn ambities uitgesproken, opdrachten geformuleerd en routes bepaald die we met elkaar af moeten leggen. Het eindresultaat in de vorm van ons strategisch beleidsplan is klaar en daar zijn wij enorm trots op.

Download hier onze brochure

Onze organisatie

Biezonderwijs heeft haar organisatie helemaal rondom de leerlingen ingericht. Zij staan in al ons doen en laten centraal Hieronder wordt dit in een organogram weergegeven.

Gijs de Bont

College van bestuur

Het college van bestuur is eindverantwoordelijk voor het functioneren van Biezonderwijs als geheel. Ze zorgt voor samenhang en verbinding in het aanbod van de verschillende scholen. En faciliteert en ondersteunt de scholen hierbij vanuit het Bestuursbureau.

Biezonderwijs kent een eenhoofdig bestuur, bestaande uit de voorzitter. Gijs de Bont. Hij vertegenwoordigt Biezonderwijs naar buiten toe.

De voorzitter van het college van bestuur legt verantwoording af aan de raad van toezicht.

Raad van toezicht

Onze raad van toezicht houdt toezicht op, adviseert en beoordeelt het functioneren van het college van bestuur. Zij ziet er onder meer op toe dat voorzitter van het college van bestuur handelt volgens de missie en visie van onze organisatie. En controleert of de bestuurder daarbij een excellente performance levert.

Martin van den Berg

Voorzitter

Huub Dekkers

Vice-voorzitter

Anne-Marieke van Loon

Lid

Erik de Ridder

Lid

Jiska van den Hoek

Lid

Kaja Sariwating

Lid

Vergaderdata schooljaar 2024-2025

 • 16 oktober 2024
 • 13 november 2024
 • 18 december 2024
 • 26 februari 2025
 • 15 april 2025
 • 24 juni 2025

Medezeggenschap

Alle scholen van Biezonderwijs hebben een medezeggenschapsraad. Daarin zitten ouders/verzorgers en medewerkers. Samen kiezen deze raden een ‘gemeenschappelijke medezeggenschapsraad’ (GMR). Hierin zijn medewerkers en ouders/verzorgers vertegenwoordigd van onze 9 scholen en expertisecentrum De Kracht. De GMR behartigt de belangen bovenschools en is gesprekspartner van het college van bestuur. De GMR is bereikbaar via: gmr@biezonderwijs.nl.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De GMR bestaat uit de volgende personen:

 • Monique van Haaren (voorzitter)
 • Rianne de Beer (vice-voorzitter)
 • Marc van de Heijning
 • Monique Heuijerjans
 • Pascalle Ligtenberg
 • Frank de Moor
 • Ferry Smulders

Vergaderdata schooljaar 2024-2025

 • 14 oktober 2024
 • 16 december 2024
 • 24 februari 2025
 • 14 april 2025
 • 23 juni 2025

Agenda’s en vergaderverslagen zijn op te vragen via bestuursbureau@biezonderwijs.nl

Samenwerkingen

Biezonderwijs is een netwerk van scholen, maar ook nadrukkelijk onderdeel van een maatschappelijk netwerk. We hebben te maken met leerlingen, ouders, gemeenten, samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs, onderwijsinstellingen, zorginstellingen, kinderopvangcentrales, leerwerkbedrijven, taxicentrales, huisartsen, leerplichtambtenaren, toegangsteams, wijkteams, universiteit, hogescholen, het ministerie van Onderwijs, de Inspectie voor het Onderwijs en nog veel meer partijen.

In samenwerking met al deze partijen willen we het beste bereiken voor kinderen en jongeren in een kwetsbare positie. We zijn daarbij op verschillende niveaus actief. Van contacten op de werkvloer tot gesprekken aan de bestuurstafel. Die verschillende niveaus verbinden we tot één netwerk. Met het kind als uitgangspunt.

Interesse om met Biezonderwijs samen te werken in het belang van kinderen en jongeren? Neem dan contact met ons op!

VERTROUWENSPERSOON

Natuurlijk doen wij altijd onze uiterste best om onze leerlingen zo goed mogelijk te begeleiden en ouders zo goed mogelijk te informeren en te betrekken. Maar soms lukt dat niet. Wij gaan hierover dan graag in gesprek. Dat kan met de leerkracht zijn of met de schooldirectie. Biezonderwijs heeft ook een contract met ‘Vertrouwenswerk’ voor ondersteuning door een externe vertrouwenspersoon. De externe vertrouwenspersoon is deskundig op het gebied van machtsmisbruik en geeft advies en professionele ondersteuning na een melding van een ingrijpende gebeurtenis of (seksueel) grensoverschrijdend gedrag op school.

Vertrouwenswerk

Annelies Spitz
anneliesspitz@vertrouwenswerk.nl
06 33 64 68 87

Maarten van de Laarschot
maartenvandelaarschot@vertrouwenswerk.nl
06 81 53 83 37

 

Wordt het probleem niet opgelost, dan staat in onze klachtenregeling meer informatie.

Klokkenluidersregeling

Binnen Biezonderwijs willen wij dat iedereen zich veilig voelt op het werk. Daarin hebben wij ook allemaal een eigen verantwoordelijkheid. Onze kernwaarden samen, ontwikkeling en vertrouwen helpen daarbij. Deze waarden geven aan waar wij als organisatie en professionals voor staan. Ze zijn leidend voor de manier waarop wij omgaan met elkaar en met de belangen en eigendommen van onze organisatie.

In dat kader hebben wij beschreven hoe wij vormgeven aan sociale veiligheid, integriteit en het melden van misstanden. Bekijk onze klokkenluidersregeling voor meer informatie.

De Kracht

Naast een netwerk van negen scholen, heeft Biezonderwijs een eigen expertisecentrum: De Kracht. De Kracht ondersteunt onderwijsprofessionals en leerlingen met behulp van trainingen, coaching, begeleiding en advies. Ook doen zij onderzoek en diagnostiek voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen. Zij ondersteunen in het reguliere en specialistische primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

De Kracht ondersteunt ook onze eigen scholen. Het aanbod van De Kracht is voor de professionals van Biezonderwijs gratis. Zij kunnen hier via onze Biezonderwijs Academie gebruik van maken.

 

Wil je meer informatie over De Kracht en welke mogelijkheden zij bieden? Bekijk de website en neem contact met ze op.

Respect voor ieder individu

Op onze scholen hebben we aandacht voor elkaar en wordt ieder kind gezien. Bij ons is iedereen waardevol.