Missie en visie

Parcours verzorgt, vanuit het ontwikkelingsperspectief van de leerling, speciaal onderwijs aan leerlingen met specifieke ondersteunings- en begeleidingsbehoeften op het gebied van gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling, in de leeftijd van twaalf tot en met twintig jaar. Daarvoor bieden we praktijkgericht onderwijs en de vmbo-basis- en kaderberoepsgerichte leerweg aan.

Op Parcours staat onderwijs centraal.
We bieden hiervoor een veilige, zo passend mogelijke leeromgeving. Voor onze leerlingen zijn daarvoor structuur, duidelijkheid en voorspelbaarheid noodzakelijk.
Als leraren en onderwijsmedewerkers denken we in kansen en mogelijkheden voor onze leerlingen.

Met u samen willen we dat onze leerlingen de ruimte hebben zich optimaal te ontwikkelen. Dat zij straks zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren in de maatschappij.
We doen dat samen. Samen met de leerlingen en u willen we daar graag verantwoordelijk voor zijn.

Onze school wordt bezocht door leerlingen met forse sociaal-emotionele problemen wat zich kan uiten in verschillende gedragsvormen. Hierbij constateren we dat sommige leerlingen soms een grens overschrijden. Zij kunnen daarbij door hun gedrag een bedreiging zijn voor zichzelf, voor anderen en hun nabije omgeving. Het hele schoolteam is getraind om agressie in een vroeg stadium te signaleren en/of proberen te voorkomen én in het omgaan met dit gedrag, de zogenaamde DDG-training. Zij hebben tevens geleerd hoe een kind vast te pakken en te fixeren bij agressief gedrag.

Om respectvol met elkaar en onze omgeving om te gaan, hebben we een aantal basisafspraken met elkaar:
1. Ik kom mijn afspraken na.
2. Ik zal mij ook tijdens activiteiten buiten school goed gedragen.
3. Ik volg aanwijzingen van het personeel op.
4. Ik los problemen op en loop niet weg.
5. Ik bezorg geen overlast.
6. Ik breng anderen en mezelf niet in gevaar.
7. We houden de school schoon.

Deze afspraken gelden voor iedereen die op onze school les volgt, werkt of de school bezoekt.
In het veiligheidsbeleid van de school staan alle regels en afspraken beschreven. Afspraken horen voor iedereen op school bekend te zijn. De mentor maakt ze kenbaar aan de leerling. We wijzen elkaar op de afspraken indien nodig.