Meepraten in de Ondersteuningsplanraad

Passend Voortgezet Onderwijs
Meepraten in de Ondersteuningsplanraad van Portvolio

Wat is Passend Voortgezet Onderwijs en welke rol heeft Portvolio daarin?

Portvolio is het regionale Samenwerkingsverband Passend Onderwijs voor het VO. Portfolio is verantwoordelijk voor een goede onderwijsplek voor alle leerlingen, inclusief alle leerlingen die (extra) ondersteuning nodig hebben. Portvolio en de scholen zorgen daarom samen voor een samenhangend geheel van (extra) ondersteuning binnen en tussen de scholen.

Wat is de ondersteuningsplanraad (OPR)?

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsraad van ouders, leerlingen en medewerkers die de plannen en het beleid van het Samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt.

De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan, inclusief de meerjarenbegroting. In het Ondersteuningsplan staan de afspraken die het Samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs over een periode van vier jaar. Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blijk naar de plannen van het Samenwerkingsverband en denkt ze me over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.

Thema’s die besproken worden zijn onder meer dekkend onderwijsaanbod, ondersteuning op de scholen, zorgplicht en thuiszitters.

De OPR bestaat uit 22 leden: elf vertegenwoordigers van scholen (uit zowel Havo/Vwo, Vmbo, PrO als VSO) en 11 ouders. De OPR zoekt momenteel zowel nieuwe ouders als vertegenwoordigers van de scholen (docenten, zorgcoördinatoren of ander personeel).

Wat vragen wij van u?

Bent u ouder of docent? En wilt u kritisch meepraten over passend onderwijs voor alle leerlingen in uw regio? U bent welkom! Iedereen kan zich beschikbaar stellen. We vragen geen speciale kennis van u. Gezond verstand en een dosis betrokkenheid zijn meer dan genoeg.

Er zijn 4 vergaderingen per schooljaar. Elke vergadering is in de avond en vraagt ongeveer 2 uur van uw tijd. Daarbij komt natuurlijk voorbereidingstijd (lezen van de stukken voor de vergadering) kijken. In de OPR praat u met docenten, ouders en bestuurders  van andere scholen en doet u diverse contacten op. U bouwt kennis op over de structuur van passend onderwijs en de financiering daarvan.

Heeft u interesse?

Neem dan contact op met de MR of uw contactpersoon van de school.

U kunt ook bellen met Miriam Geerts  van Portvolio, telefoon 013-2100140. Stel uw vragen en bespreek of de OPR bij u past. Of maak een afspraak met Miriam voor een ‘vergadering op proef. Waar u kennis kunt maken met de OPR en ervaren wat de OPR doet. U bent van harte welkom!