Kwaliteitszorg

OntwikkelingsPerspectiefPlan (OPP)

Het OPP is het sturend instrument voor planmatig werken. Het is een document waarin de school duidelijk maakt naar welke uitstroombestemming en daarmee samenhangend uitstroomniveau de school de leerling begeleidt.
De weg daarnaartoe is de leerroute. De leerroute is een bundeling van leerlijnen. Deze leerroute geeft houvast voor het plannen van het onderwijs in de groep.
Zowel de leerkrachten als de commissie van begeleiding volgen de leerling nauwgezet. Door multidisciplinair te werken, maken we beredeneerde keuzes in het onderwijs- en leerstofaanbod. Deze werkwijze geeft een reële kijk op de te verwachten prestaties van de leerling.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Wij werken met een schoolbreed beloningssysteem, waar gedragskaarten deel van uit maken. Door middel van het beloningssysteem en een uitwerking daarvan op de gedragskaarten, krijgt de leerling zicht op het eigen functioneren en kan hierover spreken.
Ook binnen de lessen sociale vaardigheden werken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Vernieuwing VMBO

Wij werken momenteel met het profiel Dienstverlening & Commercie. Parcours werkt volgens de nieuwe profielen binnen het VMBO. Parcours biedt het profiel Diensten & Producten aan en blijft hiertoe samenwerken met het Campus 013 (voorheen Vakcollege Tilburg).
Ook krijgen de leerlingen keuzemodules aangeboden, zoals geüniformeerde dienst, digi spel, facilitaire dienst en ondernemen.

Meer weten hierover? http://vernieuwingvmbo.nl/.